مرکز آموزش مجازی دفتر نهاد رهبری دانشگاه مازندران

 

       کاربر گرامی برای عضویت و شرکت در آزمون و گرفتن گواهی پایان دوره از مرکز آموزش مجازی

                                دفتر نهاد رهبری دانشگاه مازندران مراحل زیر را طی کنید .